Det er no høyring for skuleruta 2019/2020. Det er også høyring eit framlegg om at alle elevane i dei fire Sunnfjord kommunane skal ha 5-dagars skuleveke frå 2019/2020.

Skulerute 2019/2020


Det ligg føre eit  samordna framlegg til skulerute for elevane i Sogn og Fjordane frå skuleutvalet og Fylkeskommunen. Dei skulefagleg ansvarlege i dei fire kommunane tilrår at dette vert skulerute for elevane i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal for skuleåret 2019-20.

Her finn du framlegg til  skulerute 2019-2020: Skulerute 2019-2020

5-dagars skuleveke for alle


Det vert og sendt ut på høyring eit framlegg om at alle elevane i dei fire kommunane frå skuleåret 2019-20 skal ha 5-dagars skuleveke. Dette er normalordninga i dei fleste kommunane og Førde har hatt denne ordninga sidan innføringa av Kunnskapsløftet i 2006. Dei skulefagleg ansvarlege tilrår at dette og vert normalordning for elevane i dei fire kommunane. Saka vert fremja for Fellesnemnda for Sunnfjord som gjev ei tilråding til kommunane. Sidan ordninga er tenkt gjort gjeldande frå august 2019 vert saka og handsama i dei fire kommunane som skuleeigar.

Sjå notat som syner timefordelinga etter rundskriv UDIR-1-2018 og korleis ordninga på småskulesteget er i dag.

Høyringsfrist er sett til 1. desember 2018

Høyringsuttale kan sendast til Førde kommune
PB 338, Hafstadv. 42
6802 Førde
E-post: postmottak@forde.kommune.no

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

  • Helge Sæterdal – Kommunalsjef Førde
  • Merete G. Birkeland – Skule- og kultursjef Gaular
  • Lise F. Toverud – Kommunalsjef Jølster
  • Turi Bruland – Oppvekstutval Naustdal

n text