Inkluderande barnehage- og skulemiljø

Torsdag 04. april 2019 frå klokka 18:00 – 20:00 inviterer vi til felles foreldremøte for komande Sunnfjord kommune.

Høyring vedtekter SFO-tilbod

Vedtektene for SFO-tilbodet i ny kommune er og sendt på høyring. Formelle høyringspartar er skulane, samarbeidsutvalet/ skulemiljøutvalet ved skulen, foreldrerådet for SFO og dei tilsette sine organisasjonar. Vedtektene skal behandlast i fellesnemnda og i dei enkelte kommunestyra sidan ein tek sikte på at vedtektene skal gjelde frå 1. august i 2019.

Frist for høyring 25.januar

LES Framlegg til kommunale vedtekter for SFO

 

Illustrasjon: Gregory Idehen

Høyring vedtekter for kommunale barnehagar

Vedtektene for dei kommunale barnehagane i Sunnfjord kommune er sendt på høyring til barnehagane. Formelle høyringspartar er dei kommunale barnehagane, Samarbeidsutval, foreldreråd og dei tilsette sine organisasjonar. Vedtektene skal behandlast i fellesnemnda og i dei enkelte kommunestyra sidan ein tek sikte på at vedtektene skal gjelde frå 1. august i 2019.

Høyringsfrist er 25. januar 2019.

LES Famlegg kommunale vedtekter barnehage Sunnfjord

 

Illustrasjon: Gregory Idehen

Høyring: skuleruta 2019/2020 og skuleveke på 5 dagar for alle

Det er no høyring for skuleruta 2019/2020. Det er også høyring eit framlegg om at alle elevane i dei fire Sunnfjrod kommunane skal ha 5-dagars skuleveke frå 2019/2020.

Høyring ordensreglement skulane

Styringsgruppa for oppvekst i kommunesamanslåingsprosjektet har oppnemnt ei arbeidsgruppe som har kome med eit framlegg til forskrift for felles ordensreglement for skule i ny kommune. Dette framlegget har vore drøfta administrativt og vert no sendt ut på høyring i tråd med opplæringslova § 9A-10.

Sidan forskrifta skal gjelde frå 1. august, er det skuleeigar, kommunestyra i dei fire kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal som gjer vedtak. Forskrifta vert først handsama i fellesnemnda som vil gje eit råd til kommunestyra. Forskrifta må og vedtakast av kommunestyret i den nye kommunen når dette er konstituert.

Høyringspartar er foreldre, elevar og tilsette gjennom sine organisasjonar.

Rektorane pliktar å syte for at framlegget vert teke opp i skulen sine rådsorgan, FAU, SU/SMU og elevrådet.

Les: Forskrift ordensreglement for skulane 

Høyringsfrist er 26. november.

Høyringsuttale skal sendast Førde kommune
PB 338, Hafstadv. 42
6802 Førde
E-post: postmottak@forde.kommune.no

Oversikt over prosjekt i skule og barnehage

Arbeidet med  tilbodet til oppvekst er godt i gong. Vi vil i tida fram til 2020 bygge ein organisasjon på skule og barnehage som sikrar gode tenester med høg fagleg kvalitet til innbyggjarane.

Det er oppretta ei styringsgruppe med følgjande medlemmar:

  • Helge Sæterdal, kommunalsjef Førde, leiar.
  • Merete Grimestad Birkeland, skule- og kultursjef, Gaular.
  • Turi Bruland, oppvekstutviklar, Naustdal.
  • Lise Fitje Toverud, kommunalsjef oppvekst, Jølster.
  • Stian Jakobsen, Hovudtillitsvald Unio.
  • Jetvard Kalland, prosjektsekrtariat for Sunnfjord kommune

Det er planlagt 13 ulike arbeidsgrupper med tilsette frå dei fire kommunane som er i gong med kartlegging og planlegging.

Sjå oversikt over prosjekt og plan for framdrift:  Prosjektoversikt oppvekst