Møte fredag 03.02.17

Fredag 03.02.17 blir det gjennomført møte i namnekomiteen og styringsgruppa. Namnekomiteen sitt møte startar kl 11.00, medan møte i styringsgruppa startar kl 12.00. Begge møta skjer i møterom Jølstra, 4. etg Førde rådhus.

Dagsorden møte i namnekomiteen

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 06.01.17
2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane
3. Gjennomgang av tilbakemelding frå Språkrådet
4. Avklare vidare prosess
5. Møteplan
6. Eventuelt

Dagsorden møte i styringsgruppa

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 06.01.17
2. Avklare om det er spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 27.01.17
3. Evaluere deltaking seminar 2 i regi av KMD, KS og hovudsamanslutningane
4. Prosjektrekneskap 2016
5. Drøftingssak
* Kva ynskjer ein formidle til representantane for dei kyrkjelege fellesråda i møte som startar kl 12.30?
6. Møte med representantar for dei kyrkjelege fellesråda
7. Oppfølging av møte med dei kyrkjelege fellesråda
8. Drøftingssak
* Notat knytt til oppretting av fellesnemnd mv
9. Avgjerdssaker
* Notat knytt til fond
* Felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – fastsetting av innhald mv
10. Møteplan
11. Eventuelt