Nyhendebrev november 2017

Arbeidet med ny kommune er godt i gong. Les meir om prosjektorganisering, tilseting av ny rådmann og frikjøps- og komensasjonsordningar. Nyhendebrev november 2017 (PDF)

Nyhendebrev juni 2017

Her finn du nyhendebrev frå prosjektleiar Øystein Høyvik:

Dagsorden møte i styringsgruppa 20.03.17

Tidspunkt :  Måndag 20.03.17 kl  11.00 -12.30

Stad:  Førde rådhus, møterom Jølstra 4. etg

 

Dagsorden:

 1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17
 2. Oppsummering av felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17
 3. Gjennomgang av referat frå møte i prosjektgruppa 15.02.17 og 10.03.17
 4. Informasjonssaker
  1. Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut i etterkant av prosjektgruppa sitt møte 17.03.17)
  2. Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd mv (blir sendt ut i etterkant av prosjektgruppa sitt møte 17.03.17)
  3. Tilbakemelding frå møte med kommunalsjefar mv 17.03.17
 5. Drøftingssaker
  1. Bruk av Facebook
  2. Prosjektorganisering etter at fellesnemnda er etablert
 6. Avgjerdssaker
  1. Notat knytt til fond
 7. Møteplan – avklare nytt tidspunkt for neste felles formannskapsmøte
 8. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 17.03.17

Tidspunkt: Fredag 17.03.17 kl 11.00 – 12.30
Stad: Førde rådhus, møterom Jølstra

Dagsorden

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 10.03.17

2. Saksutgreiing knytt til kommunenamn (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet)

3. Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd mv (blir sendt ut til styringsgruppa i etterkant av møtet)

4. Evaluering og oppfølging møte med kommunal- og personalsjefar mv 17.03.17

5. Vidare arbeid med prosjektorganisering

6. Eventuelt

Dagsorden møte i prosjektgruppa 10.03.17

Tidspunkt: Fredag 10.03.17 kl 11.00 – 14.30 (lunsj i kantina kl 12.00)
Stad: Førde rådhus, møterom Haukedalen.

Dagsorden

 • Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 15.03.17
 • Intranett/prosjektplass v/ Solveig Masdal Haugsvær
 • Facebook v/ Marit Kleiven
 • Kort gjennomgang av prosjektforventningane som er omtalt i felles kommunestyresak frå september 2016 v/ Øystein
 • Høyvik
 • Saksutgreiing knytt til namn på ny kommune v/ Øystein Høyvik
 • Saksutgreiing knytt til oppretting av fellesnemnd v/ Øystein Høyvik
 • Kartlegging i høve sektor- og fagområde
 • Gjennomgang av oppgåve gitt av prosjektgruppa
 • Gjennomgang av tilbakemeldingar
 • Avklare innhald/dagsorden møte 17.03.17
 • Avklare behov for tilleggsutgreiingar i forkant av møte 17.03.17
 • Prosjektorganisering knytt til fellesnemnda – vidare arbeid med notat. Innleiing v/ Øystein Høyvik
 • Vurdere to tiltak som ikkje er omtalt i kommunestyresakene frå september 2016
 • Omdømmeprosjekt
 • Språkprosjekt
 • Drøfte behovet for spelereglar/praksis knytt til ledige stillingar, vakansar, rekruttering mv i perioden dd – 01.01.2020
 • Seminar 3 i regi av KMD, KS og hovud samanslutningane
 • Samling 2 i administrativt nettverk – kven deltek på samlinga 30. mars 2017
 • Møteplan
 • Felles formannskapsmøte 04.04.16
 • Eventuelt

Dagsorden møte 13.02.17 i namnekomiteen

Tidspunkt: Måndag 13.02.17 kl 09.00 – 11.00
Stad: Førde rådhus, møterom Sunde 2. etg.

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 03.02.17

2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane

3. Gjennomgang av tilbakemelding frå Språkrådet

4. Avklare vidare prosess

a. Er det behov for å rådføre seg ytterlegare med Språkrådet eller andre kompetansemiljø?

b. Er det aktuelt med innbyggjarundersøking?

c. Er det aktuelt å rådføre seg med felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17?

5. Møteplan

6. Eventuelt

Felles formannskapsmøte 14.-15.februar 2017

Stad: Kviknes Hotel, Balestrand
Tidsråme: Startar med lunsj 14.02.17, og blir avslutta med lunsj 15.02.17.

Kven deltek:
– Formannskapa supplert med gruppeleiarar
– Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Anne Karin Hamre (15.02.17) og Kåre Træen (14.02.17)
– Prosjektgruppa

Les meir:

Ny kommune i indre Sunnfjord – felles formannskapsmøte 14. og 15. februar 2017 (356890) (PDF)

Fellesnemnd – ny kommune i indre Sunnfjord

Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon mot dei ordinære kommunestyra.

Les meir:

Fellesnemnd – notat desember 2016B – ajourført 29.01.2017 (PDF)

Møte fredag 03.02.17

Fredag 03.02.17 blir det gjennomført møte i namnekomiteen og styringsgruppa. Namnekomiteen sitt møte startar kl 11.00, medan møte i styringsgruppa startar kl 12.00. Begge møta skjer i møterom Jølstra, 4. etg Førde rådhus.

Dagsorden møte i namnekomiteen

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 06.01.17
2. Gjennomgang av tilbakemelding frå dei andre Sunnfjord- kommunane
3. Gjennomgang av tilbakemelding frå Språkrådet
4. Avklare vidare prosess
5. Møteplan
6. Eventuelt

Dagsorden møte i styringsgruppa

1. Gjennomgang og godkjenning av referat frå møte 06.01.17
2. Avklare om det er spørsmål knytt til referat frå møte i prosjektgruppa 27.01.17
3. Evaluere deltaking seminar 2 i regi av KMD, KS og hovudsamanslutningane
4. Prosjektrekneskap 2016
5. Drøftingssak
* Kva ynskjer ein formidle til representantane for dei kyrkjelege fellesråda i møte som startar kl 12.30?
6. Møte med representantar for dei kyrkjelege fellesråda
7. Oppfølging av møte med dei kyrkjelege fellesråda
8. Drøftingssak
* Notat knytt til oppretting av fellesnemnd mv
9. Avgjerdssaker
* Notat knytt til fond
* Felles formannskapsmøte 14. og 15.02.17 – fastsetting av innhald mv
10. Møteplan
11. Eventuelt