Val av medlemmer til råd for eldre, ungdom og menneske med nedsett funksjonsevne

Etter ny forskrift om medverknadsordningar § 3 har organisasjonar som representerer eldre, personer med nedsett funksjonsevne eller ungdom rett til å kome med forslag til medlemmer til det rådet som representerer deira interesser.


Sunnfjord kommune vil difor oppmode organisasjonar som representerer eldre, menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdom å kome med forslag til medlemmer til eldrerådet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne eller ungdomsrådet i Sunnfjord kommune.

Send forslag til medlemmer 

Send forslag  til Sunnfjord kommune, Pb. 338, 6802 Førde,
eller ved e-post til postmottak@forde.kommune.no innan måndag 14. oktober 2019.

Har du spørsmål? Kontakt Malin Moldestad, e-post: msm@forde.kommune.no eller tlf. 958 71 388

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 20 medlemmer med. 2 representantar frå kvart ungdomstrinn ved skulane i Sunnfjord, og tilsvarande 2 representantar frå kvar vidaregåande skule.

I tillegg har ungdomsrådet 2 frie representantar frå organisasjonar som representerer ungdom. Til dømes fritidsklubbar, ungdomshus eller andre organisasjonar.

Medlemmene i ungdomsrådet får 200 kr i møtegodtgjersle per møte, leiaren får 400 kr per møte. Medlemmen får dekka reiseutgifter i samband med møteaktiviteten.

Eldrerådet

Eldrerådet har 7 medlemmer, med personlege varamedlemmer.

To av medlemmene er representantar i kommunestyret, og dei fem andre er representantar frå organisasjonar som representerer eldre i kommunen.

I samsvar med kommunelova § 5-12 skal fleirtalet av medlemmene i eldrerådet ha fylt 60 år på valtidspunktet.

Medlemmene i rådet får 2 000 kr i møtegodtgjersle per møte, leiaren får 3 000 kr i møtegodtgjersle. Medlemmene får også dekka reiseutgifter og vederlag for tapt inntekt i samband med møteaktivitet.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har 7 medlemmer, med personlege varamedlemmer.

To av medlemmene er representantar i kommunestyret, og dei fem andre er representantar frå organisasjonar som representerer menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen.

Medlemmene i rådet får 2 000 kr i møtegodtgjersle per møte, leiaren får 3 000 kr i møtegodtgjersle. Medlemmene får også dekka reiseutgifter og vederlag for tapt inntekt i samband med møteaktivitet.

Reglement for råda i Sunnfjord kommune

Fellesnemnda vedtok reglement for råda i møte 18. september 2019.

Her finn de reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne.

Valresultat – Sunnfjord kommune

Valdeltaking

I sunnfjord kommune stemte 11 198 av dei 16 712 røysteføre ved valet. Dette utgjer ei valdeltaking på 67,3 % s0m er ei auke samanlikna med valet i 2015, der det samla oppmøtet i dei fire kommunane var 64,2 %.

Førehandsrøysting

Det var 3 557 som førehandsrøysta. Dette er ei auke samanlikna med det samla talet for kommunane i 2015, der 2 309 veljerar førehandsrøysta.

Valresultat

På Valdirektoratet sine nettsider finn du valresultata:

Sunnfjord kommunestyre har 45 representanter, her finn du namna på dei som er valde inn i det nye kommunestyret i Sunnfjord kommune:

Her finn du Sunnfjord valstyre sine valprotokollar:

Nærmiljøråda i Sunnfjord kommune

Utviklinga i samfunnet og ny kommunestruktur medfører at Sunnfjord er i endring og gamle kommunesenter og tettstadar vil få nye roller og funksjonar. I denne prosessen er det viktig at ein klarar å involvere innbyggjarane i tettstadane slik at ein får best mogleg bilete av no situasjonen, trendar og framtidsplanar.

Nærmiljøråda sin funksjon

Ørjan Stubhaug – rådgjevar for prosjektsekretariatet i Sunnfjord kommune
Nærmiljøråda skal være råd for Naustdal, Bygstad, Skei, Vassenden og Sande. Dei jobbar for lokalsamfunnsutvikling i dei tidlegare kommunane. Saker som er viktige for sin tettstad, kan være alt i frå samferdsel til leikeplassar. I Skei og Naustdal er dei til dømes opptatt av å få ned fartgrensene på riksvegen.

Vi har ikkje hatt noko liknande før. Grunnen til at vi ønskjer desse nærmiljøråda er for å sørge for aktivitet og utvikling i dei tidlegare kommunsentera. I tillegg til desse tre som representerar dei tidlegare kommunesentera er det også kome to nye nærmiljøråd.

Dei som er med i nærmiljøråda bestemmer sjølve kor mange medlemmer det skal vere i nærmiljørådet. Det er mellom 5-7 stykker som sit i kvart nærmiljøråd i dag. Det viktigaste medlemmane gjer er å vere ein upolitisk paraplyadministrasjon for tiltak i dei ulike grendene. Dei må jobbe for å få prosjekta sine fram. Det kan vere alt i frå skule, utvikling av strender eller søknad om nærmiljøanlegg. Dei skal ikkje vere politiske, altså det må på ein måte vere eit grasrot råd.

Nærmiljøråda er bestillt av fellesnemnda for Sunnfjord kommune. Det er ei politisk gruppe som ser på dette med nærdemokrati. Det er denne gruppa som har anbefalt at nærmiljøråda skal opprettast og jobbar for at desse skal lykkast.

Dei fem nærmiljøråda er alt oppe og går. Arbeidet begynte i februar, med å bestemme samansetjing av medlemar. Nærmiljøråda har ein leiar, ein kasserar og vedtekter. I vår arbeidde dei i hovudsak med det byråkratiske førearbeidet, og no etter sommaren vil dei vere oppe å gå slik dei skal.

Inervju med leiarar av nærmiljøråda

Nærmiljøråda får 50 000 kroner kvar som dei kan bruke til det dei har lyst til. Tre av råda er intervjua om kva dei tenkjer å bruke pengane til.

Geir Heggheim – leira for nærmiljørådet på Skei
Nærmiljørådet på Skei har tenkt å bruke dei 50 000 kronene til:

 • Betre informasjonen om dei ulike aktivitetane som finst i området,td. turløyper. Dvs skilting og infotavle som viser kvar dei ulike stiane startar.
 • Flytebrygge ved båthamna med diverse fasilitetar for bading.
 • Starte arbeidet med opprustning av gamle leikeplassar som forfell.

Dei har mange prosjekt på blokka, men desse tre vil dei prioritere først.

Anne Kristin Lilleaasen leiar for nærmiljørådet i Bygtstad
Nærmiljlørådet i Bygstad er i planleggingsfasen med kva dei skal bruke desse 50 000 kronen til, og ho legg til at dei har diskutert å bruke pengane på badeplassar/badebrygger i sentrumsområda.

Hanna De Groot, leiar for nærmiljørådet i Naustdal kommune
Nærmiljlørådet i Naustdal vil bruke pengane på å vere eit aktivt fellesskap og talerøyr for utvikling av eit betre lokalmiljø i Naustdal. Føremålet er å fremje aktivitet, betre trivsel og psykososiale tilhøve og ta del i utviklinga av området, slik at det vert meir triveleg, funksjonelt, tiltalande og spanande samstundes som ein tek vare på særpreg, eigenverdi og verneverdige miljø. Vi vil støtte fram lokale dugnadsinitiativ og saman med dei frivillige dugnadskreftene betre livskvaliteten til dei som bur og arbeider her og til dei som besøker Naustdal.

Les meir om den politiske prosjektgruppa for framtidas lokaldemokrati

Les rapportane frå tettstad analysen

Intervjuar: Tobias Dyregrov

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid og stad for røystinga på valdagen

Kunngjering om tid og stad for stemmegjeving på valdagen i nye Sunnfjord kommune.

Vallova § 9-3, tredje leddet, jf. § 2-1

Det skal veljast representantar til kommunestyre- og fylkestingvalet måndag 9. september 2019. Hugs legitimasjon. 

Her kan du stemme i Sunnfjord kommune:

Stemmekrins Vallokale Opningstid
Haukedalen Frøysland skule Kl. 13.00 – 19.00
Holsen Holsen skule Kl. 13.00 – 19.00
Førde Førdehuset Kl. 09.00 – 21.00
Karstad Karstad skule Kl. 13.00 – 19.00
Viksdalen Viksdalen skule Kl. 13.00 – 19.00
Bygstad Bygstad skule Kl. 12.00 – 20.00
Sande Kommunehuset på Sande Kl. 12.00 – 20.00
Skei Kommunehuset på Skei Kl. 12.00 – 20.00
Vassenden Vassenden ungdomsskule Kl. 12.00 – 20.00
Naustdal Kyrkjelydshuset Kl. 12.00 – 20.00
Dalen Dalen Næringssenter Kl. 13.00 – 19.00
Vevring Vevring skule Kl. 13.00 – 19.00

Her finn du kartoversikt over vallokala. 

Kven har stemmerett?

Du har røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet om du oppfyller eitt av desse krava:

 • Du er norsk statsborgar og har fylt 18 år innan utgangen av 2019 og er, eller har vore, registrert busett i Noreg.
 • Du er statsborgar i andre nordiske land (det vil seie Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Noreg seinast 30. juni i valåret.
 • Du er annan utanlandsk statsborgar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen. I dette tilfellet er det eit krav at butida har vore samanhengande.

På valdagen må du røyste i kommunen du er manntalsført i.

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking

Kunngjering om førehandsrøysting og ambulerande røystemottaking, i samsvar med valforskrifta § 24 og vallova § 8-3 6.ledd.


Førehandsrøysting

Innanriks veljarar som ønskjer å røyste på førehand, kan gjere det i tidsrommet 12. august til 06.september 2019.

Du kan røyste her, mån-fre, 12. til 30. august:

Førde rådhus                       Hafstadvegen 42               kl. 08.00 – 15.15

Gaular kommunehus         Vadheimsvegen 15            kl. 08.00 – 15.30

Jølster kommunehus         Ospene 1                              kl. 08.00 – 15.30

Naustdal kommunehus     Tunavegen 6                       kl. 08.00 – 15.30

 

Du kan røyste her laurdag 31. august:

Førde AMFI, skywalk        Storehagen 9                      kl. 12.00 – 16.00

Gaular kommunehus         Vadheimsvegen 15           kl. 12.00 – 16.00

Jølster kommunehus         Ospene 1                             kl. 12.00 – 16.00

Naustdal kommunehus     Tunavegen 6                      kl. 12.00 – 16.00

 

Det er utvida opningstid ved kommunehusa, mån. 2. til fre. 6. september:

Mån. 2. til ons. 4. september        kl. 08.00 – 16.00

Tors. 5. september                         kl. 08.00 – 17.00

Fre. 6. september                           kl. 08.00 – 18.00

 

Du kan røyste ved følgande institusjonar:

Helsetunet i Førde                                                oppslag på institusjonen

Helse Førde                                                             oppslag på institusjonen

Gaular bygde- og sjukeheim                                oppslag på institusjonen

Skei omsorgssenter                                               oppslag på institusjonen

Vassenden omsorgssenter                                   oppslag på institusjonen

Naustdal sjukeheim                                               oppslag på institusjonen

Høgskulen på vestlandet, campus Førde          oppslag på institusjonen

 

Dersom førehandsrøysta di skal sendast til ein annan kommune, ver merksam på at du sjølv er ansvarleg for å røyste så tidleg at røystegjevinga når fram til det andre valstyret innan 10. september kl. 17.00, ver difor tidleg ute.

Ta med valkort og gyldig legitimasjon når du skal førehandsrøyste.

Ambulerande røystemottaking

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan møte opp på valdagen eller røyste på førehand på anna vis, kan du be om å få røyste heime eller der du har tilhald.

Søknad om å få røyste til ambulerande røystemottakar må sendast til Sunnfjord kommune, Postboks 338, 6802 Førde innan 03.09.2019. Eller du kan ringe til Servicetorget i kommunen du bur i for å gjere avtale.

Her finn du meir informasjon om førehandsrøystinga i nye Sunnfjord kommune.

Har du spørsmål om noko, ta kontakt med valstyret på telefon: 57722000

 

For valstyret i Sunnfjord kommune

Leiar i valstyret

Olve Grotle

Kunngjering vedtak av planprogram «kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023

Sunnfjord kommune kunngjer med dette at planprogrammet for «kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune 2020 – 2023» blei vedteken av Fellesnemnda 12.6.2019.

Våre målsettingar er at planen skal fremje folkehelse, legge til rette  for lågterskel friluftsliv og bidra til at alle born og unge er aktive. Planen vil i hovudsak vidareføre anlegg som allereie finnast i dei gjeldande planane.

Planprogram Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med bilder og mal_GK…

Ferietips – finn kjærleiken i sommar!

Premiar – Titur Sunnfjord

Saman med Indre Sunnfjord Turlag inviterer vi til Titur i Sunnfjordfjella. Turane går frå fjæresteinane i vest til breen i aust, og har i seg den gode breidda Sunnfjord har å by på. Naturen er ein del av vår felles identitet, og vi håpar du får nye impulsar og flotte naturopplevingar. 

Slik registrerer du turane
Digital registrering i appen SjekkUT – https://www.dnt.no/sjekkut/
Du må også fylle ut turkort, og levere dette på turlagskontoret ved sesongslutt.
Turkortet får du på turlagskontoret eller skriv ut frå sida til turlaget.

Besøk på turmåla registrerer du i perioden 1.mai til 1. oktober.

Premiar
Turopplevinga er den gjevaste premien, men det er rikeleg med høve til å få med seg andre premiar også for dei som deltek.

 • Deltakarpremie til alle som går minst 10 av 15 turmål, born under sju år får premie for fem turar.
 • Fire gåvekort, verdi 1000 kr pr gåvekort – trekt tilfeldig når sesongen er avslutta blant dei som har gått ti eller fleire turar, fem turar for
  born under 7 år.
 • Bonuspremie – Sunnfjord dagstur sekk vert trekt tilfeldig undervegs blant alle som har registrert minst ein tur.

Del gjerne bilete og turrapporter på nett med emneknaggen #istitur19.

Har du spørsmål
Kontakt med Berit Berger-Nilsen på indresunnfjord@dnt.no eller på 405 13 660

 

Sunnfjord kommune satsar på klart språk

Dei fire kommunane som skal bli Sunnfjord kommune frå 1. januar 2020 har det siste året jobba med klart språk.
Det gler oss difor stort å få tillit og støtte frå KS med nye 60 000 kroner.

KS gir tilskot til klart språk

KS har ansvar for program for klart språk i kommunesektoren og har dei siste åra delt ut tilskot til kommunar og fylkeskommunar som jobbar med klart språk. Vi har tidlegare fått tilskot og får no 60 000 kroner til det vidare arbeidet.

Ein av tre innbyggarar slit med å forstå offentleg informasjon. Difor har KS ei satsing på klart språk i kommunesektoren. Nærare 200 kommunar og fylkeskommunar er i gang.

– Stadig fleire kommunar og fylkeskommunar ser verdien av klarspråkarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vore prega av tungt språk og smitte frå kompliserte lovtekstar. Klarspråk handlar om å setje seg i lesaren sin stad og skrive så folk forstår, seier områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland. Dette er eit demokratisk problem, og kan i verste fall føre til at folk ikkje får dei tenestene dei treng.

Språkprofil og klart språk-kurs

Den økonomiske støtta frå KS har vore til god nytte for dei fire samanslåingskommunane. Rundt 120 medarbeidarar har det siste året vore på klart språk-kurs. I tillegg har vi laga ein språkprofil og omarbeidd ein del brevmalar.

 

Nye reglement, forskrifter og planar som skal gjelde for Sunnfjord kommune har også fått seg ein språkvask. Vi ser likevel at vi har mykje arbeid igjen og at det tek tid å endre skrivepraksis. Støtta som vi no har fått for 2019 kjem difor godt med.